E-mail: kernvisie@pitchies.com - Telefoon: 06-1014 3878
Direct naar de hoofdsite
Krachtig anders leren voor iedereen
Kinderen en leerproblemen

Elke dag weer zien ongeruste ouders dat hun kinderen leerproblemen hebben. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingproblemen en rekenproblemen.  

Pitchies Jongeren en Kernvisie

Pitchies is voor jongeren die tussen wal en schip vallen. Voor veel jongeren kunnen wij de Kernvisiemethodiek inzetten (Zie verder op deze pagina "Voortgezet Onderwijs").

Grondlegger Kernvisiemethode

De grondlegger van de Kernvisiemethode is Wim Bouman. Met het ontwikkelen van de Kernvisie methode, heeft hij een stevige methodiek neergezet, die kinderen en jongeren helpt om wel te kunnen leren.


Contactgegevens
Kernvisiemethode Pitchies
Eikvaren 15
7422 NR  Deventer
M: 06-1014 3878
E: kernvisie@pitchies.com

Kernvisiemethode


De Kernvisie methode maakt gebruik van het talent dat deze kinderen reeds hebben. Het leert hen woordbeelden te maken en deze actief op te slaan in het lange termijngeheugen. Hierna kan het kind het woord te allen tijde reproduceren. Wanneer het kind deze “techniek “ beheerst, kan dit ook worden toegepast op spellingsregels, tafels en rekenvarianten.

Het kind ontdekt, dat het wel goed kan leren en krijgt er weer zin in!

De Kernvisie methode vormt de basis van iedere coaching. Oplossingen, die uit de mens zelf komen beklijven beter. Vanuit de overtuiging, dat de mens veel meer in zijn eigen vermogen heeft dan hij nu gebruikt, is hij in staat grote gedragsveranderingen te realiseren. Deze veranderingen hebben als resultaat een betere ordening in het hoofd en daardoor meer rust in het functioneren op school en in de eigen woonomgeving. Effectiviteit en snelheid van de coaching staat voorop.

De Kernvisie methode behelst de ongelofelijke ontdekking dat met name rechtsgeoriënteerde kinderen in staat zijn woorden, cijfers en gedachtes uit het hoofd te verwijderen en er andere voor in de plaats te zetten.
De resultaten zijn verbluffend. Kinderen worden assertiever en enthousiaster, ze vinden leren leuker en ze presteren beter op school. Daardoor krijgen ze meer tijd om te spelen en hebben meer plezier in het leren.”Ik had maar twee foutjes in mijn dictee!”. Rekenen gaat beter omdat het nu allemaal op een rijtje staat”.
Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. En het resultaat hiervan is dat het kind weer plezier krijgt in leren wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.

Sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en AD(H)D
Hierbij kunt u denken aan faalangst, concentratie problemen, geen rust hebben, belemmerende overtuigingen (“Ik ben dom” of “Ik kan het toch niet”). Maar ook angsten, fobieën, slecht slapen, bang in het donker, bedplassen en niet naar school willen of durven e.d. kunnen met succes worden behandeld. Veel van deze problemen verdwijnen, doordat het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf en vaak ook zijn omgeving dacht. De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaten op. De methodiek voorziet in een aanpak waarin het probleem door het kind visueel wordt gemaakt en het zelf kan veranderen. Ook diagnoses als AD(H)D kunnen worden teruggebracht tot acceptabele proporties.

Andere methodes

Er worden sterk lijkende methodieken aangeboden, zoals Matrixmethode en “Ik leer anders”. Beiden zijn gericht op het beelddenken, echter de Kernvisie methode heeft meer diepgang. Het gaat ook niet uitsluitend uit van het beelddenken maar de combinatie van visueeldenken en kinesthetisch- (gevoel) denken. Wij noemen dit ook wel de rechtsgeoriënteerde leerstijl. Deze kinderen hebben een voorkeur om met hun rechter hersenhelft te werken, terwijl school de informatie voor de linker hersenhelft aanbiedt. Hierdoor ontstaat het “leerprobleem” De Kernvisie methode gaat verder in op spellingsregels, rekenvarianten, geschiedenis en topografie en geeft ook aandacht aan faalangst, explosief gedrag, belemmerende overtuigingen en het zelfbeeld. Hierdoor ontstaat een grotere effectiviteit.Dyslexie, dyscalculie, spellingsproblemen, taalproblemen

De specifieke groep kinderen met leerproblemen, heeft over het algemeen iets gemeen. Zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te werken.
De Kernvisie methode gaat ook niet uitsluitend uit van het beelddenken maar de combinatie van visueel denken en kinesthetisch- (gevoel) denken. Wij noemen dit ook wel de rechtsgeoriënteerde leerstijl. Deze kinderen werken dus bij voorkeur met hun rechter hersenhelft, terwijl school de informatie voor de linker hersenhelft aanbiedt. Hierdoor ontstaat het “leerprobleem”
Roep het woord SCHIP en u ziet het woordbeeld SCHIP. Rechtsgeoriënteerde kinderen zien echter een BOOT. Met daarop mensen, Sinterklaas, zeerovers etc. Hele taferelen spelen zich in het hoofd van het kind af. Intussen gaat de informatiestroom van buitenaf door en wordt door deze kinderen gemist, doordat ze met andere dingen in hun hoofd bezig zijn.
En de volgende informatie staat al weer klaar. Daar deze informatie niet aansluit op de gemiste informatie, begrijpt het kind er niets meer van en gaat het zijn tijd vullen met andere dingen. Of het gaat zich heel uitbundig gedragen of het kind trekt zich terug. Omdat andere kinderen de leerstof wel oppakken en begrijpen denkt het rechtsgeoriënteerde kind vaak van zichzelf dat het dom is. Hiermee zijn de faalangst en belemmerende overtuigingen geboren. Dit kan tot gevolg hebben dat het kind met tegenzin naar school moet en werkjes niet wil of durft te maken. Er zijn zelfs kinderen, die in volledige staking gaan. “Ik doe toch nooit wat goed” Omdat de leerstrategie (beelddenken en gevoelsdenken) van deze kinderen niet aansluit op de wijze waarop zij les krijgen, ontstaat er een steeds groter wordende achterstand, die vaak wordt uitgelegd als een beperking in de intelligentiecapaciteit van het kind. Niets is minder waar.

Lezen – dyslexie

Het probleem bij het lezen is, dat bij deze kinderen, in het onderbewuste, de letterherkenning niet goed functioneert. Al snel wordt hier dyslexie genoemd. Hierdoor ontstaan taalproblemen. Met de Kernvisie methode krijgt het kind een visueel beeld van alle letters, waardoor het lezen direct beter gaat. De vaardigheid wordt sterk verbeterd.

Verkeerd geschreven woorden weer goed schrijven (en onthouden!!)
Een woord, dat verkeerd geschreven wordt, is een keer verkeerd in het hoofd terecht gekomen. Dit woord moet er dus uit, want anders blijft het kind altijd twijfelen. Dit klinkt een beetje gek maar is heel goed uit te voeren. Eerder werd al aangegeven hoe kinderen afgeleid kunnen worden. Een woord als SCHIP, wordt door deze kinderen genoteerd al SGIP. Met hoeveel woorden zal dit gebeuren? En zijn zij dan onherstelbaar dyslectisch?
Met de Kernvisie methode leert het kind woordbeelden te maken en deze bewust in het lange termijn geheugen te plaatsen. Het zelfde geldt voor rijtjes leren en tafels uit het hoofd leren. Wij noemen dit “in het hoofd leren”, dus rijtjes stampen is er niet meer bij.

Automatiseren

In de huidige leermethodieken gaat men er vanuit dat men automatiseert door middel van herhaling. Laat dat nou bij rechtsgeoriënteerde kinderen niet of in mindere mate werken. Middagen stampen en uit het hoofd leren en dan de volgende dag het weer niet kunnen reproduceren. Hoe frustrerend kan het zijn. De Kernvisie methode gaat niet door op wat niet lukt, maar maakt gebruik van het talent van deze kinderen. Het leert deze kinderen om informatie actief in het lange termijngeheugen te plaatsen, waardoor zij het altijd op kunnen roepen. Dit is geen trucje, maar een leermethodiek die aansluit op de leerstijl van het kind.

Rekenen en tafels; dyscalculie

Rechtsgeoriënteerde kinderen kunnen binnen 10 minuten een tafel leren en beheersen. Dat is hun talent! Ook andere rekenvaardigheden zijn met de Kernvisie methode goed aan te leren. Het omdraaien van cijfers, bijvoorbeeld, is vaak een gevolg van niet systematisch noteren, ook dit is met de Kernvisie methode eenvoudig op te lossen. Dyscalculie is dus wel te bestrijden.

Spellingsregels – dysorthografie

Alle spellingsregels van de Nederlandse taal beslaan zo’n vier A-4tjes. Het is dus geen wonder dat heel veel kinderen hier moeite mee hebben. Vaak worden de diverse spellingsregels ook door elkaar gehaald. Men noemt dit ook wel dysorthografie.
De belangrijkste spellingsregels, die standaard veel fouten opleveren, komen aan de orde bij de Kernvisie methode. De regels worden gecomprimeerd tot een paar woorden, zodat zij eenvoudig door het kind opgenomen, begrepen en onthouden kunnen worden. In onze praktijk zien we dat na de behandeling hiervan nagenoeg geen fouten meer worden gemaakt met de spellingsregels.
De spellingsproblemen verdwijnen.
Voortgezet onderwijs


De rechtsgeoriënteerde leerling – met of zonder dyslexieverklaring – kan behoorlijk vastlopen in het voortgezet onderwijs.

Diegene die op de basisschool extra aandacht hebben gekregen, zullen dit op het voortgezet onderwijs ook weer nodig hebben. Maar er komt een groep bij. Dat zijn diegene die het, op basis van hun compenserend vermogen, nog gered hebben op de basisschool door vele trucjes en ezelsbruggetjes toe te passen.

Dagelijks dienen zich echter leerlingen aan, meestal uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs, waarbij de trucjes en ezelsbruggetjes niet meer voldoende werken omdat de vraagstukken te complex worden. Hun grote probleem is, dat zij de basisinformatie zoals de sommen tussen 1-20, de tafels en de woordbeelden niet hebben geautomatiseerd. Door middel van de Kernvisie methode worden zij in staat gesteld om alsnog deze basisinformatie automatiseren.

Daarnaast vereist het voortgezet onderwijs een andere manier van leren. De leerlingen worden geconfronteerd met andere vakken zoals vreemde talen en de hoeveelheid lesstof wordt steeds groter. Ook hier biedt de Kernvisie methode oplossingen om wel te kunnen automatiseren en bijvoorbeeld grote stukken tekst te leren.

Bij elkaar is de leerling in het voortgezet onderwijs dus prima te begeleiden op basis van de Kernvisie methode, mits hij of zij de noodzaak inziet om de problematiek aan te pakken.

“Berend zat in de tweede klas van de havo. Hij had grote moeite met zijn talen. Hij had een strategie ontwikkeld om zijn talen te leren. Door de woorden fonetisch uit te spreken kon hij de woorden schriftelijk reproduceren. Dit had tot gevolg dat zijn uitspraak natuurlijk allerbelabberdst was. Met behulp van de Kernvisie methode werd hem geleerd om de woordbeelden van deze woorden in zijn hoofd te zetten zodat hij ze in zijn hoofd kon terugzien. Dit had tot gevolg dat hij de woorden kon schrijven en zich kon focussen op de uitspraak ervan. Veel leerlingen zien we een eigen manier ontwikkelen om er te komen, maar deze is niet altijd handig.”

“Jonas zat in klas 4 van vmbo kader. Zijn interesse lag niet bij school maar vooral bij het skaten. Daar was hij dan ook erg goed in. Intussen liep hij vast op school. Hij had wel een duidelijke ambitie; hij wilde naar het CIOS in Arnhem. Hij wil namelijk sportleraar worden of skate-instructeur en hij wist dat hij daarvoor minimaal havo nodig had. Het was nodig hem duidelijk te maken dat alleen het vermogen om iets te kunnen niet voldoende is, maar dat hij alleen iets kan bereiken als hij bereid is er wat voor te doen. Toen hij duidelijk voor ogen had wat hij wilde, was hij ook gemotiveerd om de nodige inspanning te leveren. Hij was tijdens de coachingsessies dan ook heel gedreven en daardoor in staat heel snel vorderingen te maken. Zo maakt hij nu geen fouten meer in de werkwoordvervoegingen en is hij in staat om grote stukken tekst te visualiseren en zo te leren. Hij heeft de basiskennis van tafels en de optelsommen tussen 1-20 geautomatiseerd. Tenslotte is met hem gewerkt aan zijn concentratievermogen en zijn zelfvertrouwen. Jonas kon weer verder en had er zin in omdat het lukte.”


Kernvisiemethode coaches zijn gecertificeerd en staan geregistreerd op de website: http://www.kernvisiemethode.nl/coaches-Kernvisie-methode